Japan

Hito o shinjiyo, shikashi, sono hyaku-bai mo mizukara o shinjiyo